21907430 - business man signing documents
Andreea Tigau

Andreea Tigau

Chief Liability Underwriter

Обща Гражданска Отговорност

Застраховка на отговорността е проектирана да предложи специфична защита срещу искове на трети страни, т.е. заплащането обикновено не се прави на застрахования, а по-скоро на някой, който е претърпял загуба и не е страна по застрахователния договор. Като цяло, вредите, причинени умишлено, както и договорна отговорност не са обхванати от полиците за обща гражданска отговорност.

Coverage: Romanian and Bulgarian interes

Предимства:

  • Покрити всички рискове, разбираеми условия на полицата
  • Гъвкав продукт, който да отговори на нуждите на клиента
  • Експертно управление на щетите
  • Плащане на премията на вноски или с отстъпка при еднократно плащане
  • Конкурентни премии, особено при включено самоучастие

Покрити рискове:

  • Суми, които застрахованият е задължен да плати на пострадалото лице след акт на небрежност, който е довел до телесно нараняване или материални щети
  • Разходи за правна защите

Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.