Corporate insurance company

Your corporate insurer

Aviation insurance

Bond insurance

Property and engineering CAR insurance

Contractors All Risk / Car

Drone insurance

Drone Insurance

Cargo insurance

Cyber insurance


Уведомление

 

С гражданско решение №58 / 14.01.2021, издадено от Апелативен съд в Букурещ

– Гражданско отделение VI по дело №8080/3/2020/a1, бе отхвърлена жалбата, подадена срещу Гражданската присъда №.1679/ 29.06.2020 г, с коята решението за несъстоятелност на Чертасиг става окончателно.

Съгласно разпоредбите на чл. (3 ^ 2) от Закон №.85/2014:

Към датата на окончателното решение за откриване на производство по несъстоятелност, застрахователните полици, сключени от застрахователното / презастрахователното дружество, ce прекратяват автоматично  в рамките на 90 дни.

При същите условия ще бъдат прекратени и презастрахователните договори.

По този начин застрахователните полици / презастрахователните договори няма да бъдат валидни, считано от 16.04.2021 г. (последният ден на валидност е 15.04.2021 г.).

За да получи обезщетениe/обезщетения, всяко лице, което претендира застрахователно вземане от Чертасиг, може да направи мотивирано искане за това, адресирано до Гаранционния фонд ( FGA ) в рамките на 90 дни от датата на окончателното решение за несъстоятелността на дружеството, съответно до 15.04.2021 г. или от първоначалната датата на възникване на задължение съгласно чл. 14. параграф (1) от Закон № 213/2015.

Съгласно разпоредбите на Решение №.209 / 20.02.2020

(Публикувано в Държавен вестник, част I № 156 от 26 февруари 2020 г.), издадено от Органа за финансов надзор, чл. 3 ал. (3) в рамките на 30 дни от датата на окончателното решение по откриване на процедурата по несъстоятелност срещу застрахователя Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество, дружеството има задължението да предаде досиетата за искове, техническите и счетоводните записи свързани с тези досиета на Застрахователния гаранционен фонд, за да публикува списъка на потенциалните застрахователни кредитори.

След получаване на досиетата, Фондът ще пристъпи към разглеждане и анализ на регистрираните искания за плащане, съгласно чл. 266 ал. 2 от Закон №. 85/2014.При изпълнени условия Застрахователния гаранционен фонд може да започне плащания към застрахователните кредитори на Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество- в несъстоятелност, чиито досиета саодобрени за плащане от Специалната комисия на фонда.

Съгласно чл. 266 ал. 2 от Закон №.85/2014 заедно с чл. 15 ал. 2 от Закон №.213/2015, Гаранционният фонд ( FGA ) има право да извършва плащания от наличните си средства към застрахователни кредитори, които са подали искания за плащане и имат пълни досиета. Изплащането на обезщетенията ще се извърши до лимита от 450 000 леи на застрахователен кредитор.

Потенциалните кредитори на Чертасиг – Застрахователна и презастрахователно дружество по застрахователни договори, могат да подават молбите за плащане, както по електронен, така и по физически начин, в централата на Гаранционния фонд ( FGA ) (приложение/anexa  10). Формулярът е достъпен на онлайн адрес: http://www.fgaromania.ro/formulare

Същевременно напомняме на потенциалните застрахователни кредитори, че във връзка с настоящата ситуация по разпространението на вируса SARS CoV-2 в Румъния, Гаранционния  фонд (FGA) препоръчва изпращането на документите, предназначени за Фонда, в електронен формат или чрез пощенски услуги. Документите могат да бъдат изпратени по електронен път на имейл адрес: office@fgaromania.ro

Пощенският адрес на FGA, на който могат да се изпращат документи е: ул. Vasile Lascăr no. 31, CP: 020492, сектор 2, Букурещ, office@fgaromania.ro и телефон: 021.201.10.60, факс: 021.201.10.61.

Също така Ви информираме, че Органът за финансов надзор е публикувал на уебсайта www.asfromania.ro потребителско ръководство – Чертасиг – Застрахователно и презастрахователно дружество


Petitions/complaints lodged against the company CERTASIG SA and lodged with the Financial Supervisory Authority last 3 months are total of 1 (one). Their structure can be found by visiting the dedicated page here

This window will close in 5 seconds.